Vědci varují: Biodiverzita druhů klesá na celém světě v míře dosud nevídané

Podle červené knihy je ohroženo vymřením asi 25 % sledovaných druhů / Pixabay
Početnost původních druhů na většině hlavních suchozemských stanovišť poklesla nejméně o 20 %, a to většinou po roce 1900. Od 16. století zaniklo podle vědců působením člověka nejméně 680 druhů obratlovců.

Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) pracující pod záštitou OSN vydala zprávu o stavu světových ekosystémů. Zpráva IPBES je analogií známého posouzení následků změny klimatu vydaného před pár lety Mezivládním panelem pro klimatickou změnu (IPCC).

Nová zpráva konstatuje, že biodiverzita neboli rozmanitost druhů klesá na celém světě v míře dosud nevídané, a varuje, že vymírání druhů se zrychluje a spolu s tím se snižuje i množství základních přínosů, které nám z přírody plynou.

Je třeba si uvědomit, že příroda je nezbytná pro lidskou existenci a pro dobrou kvalitu života – zpráva to dokládá mnoha názornými příklady, včetně toho, že přibližně 70 % léčiv používaných pro léčbu rakoviny je přírodního původu nebo jsou to syntetické produkty inspirované přírodou. Dalším takovým příkladem je fakt, že více než 75 % druhů plodin pěstovaných člověkem je závislých na přítomnosti živočišných opylovačů.

Ve zprávě se dále uvádí, že početnost původních druhů na většině hlavních suchozemských stanovišť poklesla nejméně o 20 %, a to většinou po roce 1900. Od 16. století zaniklo působením člověka nejméně 680 druhů obratlovců.

Podle červené knihy IUCN je ohroženo vymřením v průměru asi 25 % z podrobně sledovaných druhů, což naznačuje, že přibližně jeden milion druhů již čelí vymírání, mnoho v průběhu desetiletí, pokud nebudou přijata opatření ke snížení intenzity ztrát způsobených úbytkem biologické rozmanitosti.

Bez takové akce dojde k dalšímu zrychlení celosvětové míry vymírání druhů, která je již nyní až stokrát vyšší, než činí průměr za posledních 10 milionů let. „Tyto ztráty jsou přímým důsledkem lidské činnosti a představují přímou hrozbu pro lidský blahobyt ve všech regionech světa,“ říká jeden z autorů zprávy, profesor Josef Settele.

Rychlost člověkem způsobeného poklesu biodiverzity za posledních 50 let je v lidské historii zcela bezprecedentní. Jeho nejzávažnější příčinou jsou změny ve využívání pevniny a moře, vedoucí ke ztrátě přirozených stanovišť. Na pevnině jde hlavně o vykácení původního lesa či o zastavění přirozených stanovišť domy, komunikacemi či velkosklady.

Například v letech 2010 až 2015 bylo na světě vykáceno 32 milionů hektarů tropického pralesa. „V České republice je v tomto směru nejvážnějším nebezpečím snaha různých developerských či politických lobby o minimalizaci rozlohy bezzásahových území (především na Šumavě), která jsou nejvýznamnějšími zbytky přirozených ekosystémů v celé střední Evropě,“ upozorňuje profesor Kindlmann.

Dalším aspektem je globální oteplování. Již při zvýšení teploty o 1,5 až 2 °C se populace většiny suchozemských druhů silně zmenší. Tyto změny mohou podstatně zvýšit riziko globálního vymírání. Například při oteplení o 2 °C se odhaduje, že zánikem bude ohroženo 5 % suchozemských druhů, zatímco při oteplení o 4,3 °C již půjde o 16 % druhů.

Mohlo by vás zajímat

Reklama