Nově objevený protein by mohl pomoci v protinádorové léčbě

Obrázek konfokální mikroskopie buněk procházejících mitózou (nahoře kontrolní buňka, dole buňka s odstraněným proteinem FAM110A). Modře je značena DNA chromozomů, žlutě mikrotubuly dělicího vřeténka / Ústav molekulární genetiky AV ČR
Odborníkům z Ústavu molekulární genetiky AV ČR se podařilo nalézt dosud neznámý protein a popsat jeho úlohu při buněčném dělení. Jejich poznatky by v budoucnu mohly být využity při kontrole buněčného dělení v protinádorové léčbě.

Buněčné dělení (tzv. „mitóza“) je zcela nezbytné pro život a přirozenou obnovu tkání. Genetická informace uložená v buněčném jádře je nejprve zdvojena a následně rozdělena do dvou dceřiných buněk.

Přesné rozdělení genetické informace uložené v mateřských buňkách ve formě chromozomů do dceřiných buněk zajišťuje útvar zvaný dělící vřeténko. Při chybné organizaci dělícího vřeténka dochází k chybnému rozdělení chromozomů a následně ke vzniku řady vývojových vad i nádorových onemocnění.

Výzkumný tým pod vedením Libora Macůrka nyní objasnil úlohu dosud neznámého proteinu s označením FAM110A v organizaci zmiňovaného dělícího vřeténka. Ztráta proteinu FAM110A podstatně prodloužila trvání mitózy a způsobila chybné rozdělení chromozomů vedoucí k vážnému poškození dceřiných buněk.

Podrobná biochemická a mikroskopická analýza prokázala důležitou úlohu proteinu FAM110A při vazbě tzv. mikrotubulů (strukturních vláken buněčné kostry) dělícího vřeténka, která je v buňce kontrolována enzymem (protein kinázou) s označením CK1d. Získané poznatky byly zveřejněny v prestižním časopise EMBO Reports a budou základem pro další výzkum.

„Obecné principy buněčného dělení a organizace mitotického vřeténka jsou známy řadu let. Nyní se našemu týmu podařilo nalézt zcela novou signální dráhu, která dosud unikala pozornosti. Porozumění mechanismům, kterými jsou protein FAM110A a kináza CK1 zapojeny do kontroly buněčného dělení, může přispět k racionálnímu využití inhibitorů v protinádorové léčbě," popisuje budoucí směřování výzkumu Libor Macůrek.

 

Mohlo by vás zajímat

Reklama